Hlavné ciele

Hlavným cieľom a poslaním združenia je vyvíjanie aktivít a činností na geograficky súvislom území, ktoré je tvorené katastrom obce Hviezdoslavov (ďalej len územie). Združenie chce prispievať k regionálnemu rozvoju a to najmä podporiť kvalitu života obyvateľov územia, v ktorom združenie vykonáva svoju činnosť, za pomoci podpory aktivít občanov, organizácií tretieho sektora, podnikateľských subjektov na území a taktiež ostatných subjektov, ktoré pôsobia na území s orientáciou na budovanie vzájomnej spolupráce, pomoci a ochrany tvorby životného prostredia. Hlavnou úlohou pri zabezpečovaní tohto cieľa je efektívnejšie využitie miestnych prírodných, kultúrnych, historických, ľudských, materiálnych a ekonomických zdrojov územia, pri dodržaní ekologických princípov, princípov trvalej udržateľnosti na báze vytváraných partnerstiev.