Prihláška pre právnické osoby

Žiadosť o registráciu právnickej osoby za člena Občianskeho združenia Hviezdoslavov.
Ako štatutár, alebo ním poverený zástupca týmto žiadam v mene našej spoločnosti o registráciu členstva v Občianskom združení Hviezdoslavov.

Dobrovoľne poskytujeme svoje osobné údaje pre potreby registrácie a evidencie, súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Po ukončení členstva v Občianskom združení Hviezdoslavov žiadame o skartovanie údajov o našej spoločnosti.


Súhlasíme s úhradou členského poplatku pre PO vo výške 50,-€ na rok.

V mene štatutára našej spoločnosti čestne prehlasujeme, že poskytujeme úplné a pravdivé údaje, oboznámili sme sa s podmienkami členstva a so stanovami Občianskeho združenia Hviezdoslavov, súhlasíme s registráciou a uvedomujeme si, aké záväzky nám vyplnením tohto formulára vzniknú.

Žiadosť o registráciu členstva v OZH pre PO

Vstupné polia označené hviezdičkou [*] sú povinné!

Overovací kód