Stanovy OZH

Stanovy občianskeho združenia
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Názov združenia

Združenie je registrované pod názvom: Občianske združenie Hviezdoslavov, (ďalej len združenie, alebo OZH)

Článok II.
Sídlo združenia

Sídlom združenia je: Lipové nám. 6, 930 41, Hviezdoslavov

Článok III.
Cieľ a činnosť združenia

1) Cieľom a poslaním združenia je vyvíjanie aktivít a činností na geograficky súvislom území, ktoré je tvorené katastrom obce Hviezdoslavov (ďalej len územie). Združenie chce prispievať k regionálnemu rozvoju a to najmä podporiť kvalitu života obyvateľov územia, v ktorom združenie vykonáva svoju činnosť, za pomoci podpory aktivít občanov, organizácií tretieho sektora, podnikateľských subjektov na území a taktiež ostatných subjektov, ktoré pôsobia na území s orientáciou na budovanie vzájomnej spolupráce, pomoci a ochrany tvorby životného prostredia. Hlavnou úlohou pri zabezpečovaní tohto cieľa je najefektívnejšie využitie miestnych prírodných, kultúrnych, historických, ľudských, materiálnych a ekonomických zdrojov územia, pri dodržaní ekologických princípov, princípov trvalej udržateľnosti na báze vytváraných partnerstiev.

2) Za účelom dosiahnutia svojho cieľa stanoveného v bode 1 tohto článku realizuje združenie najmä nasledovné činnosti:

a) tvorba, koordinácia a realizácia projektov zameraných na zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území, hlavne podporou zachovania pracovných miest a vytvárania nových pracovných príležitostí na území,
b) tvorba vhodných podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky ako jedného z dôležitých odvetví ekonomiky pre tvorbu nových pracovných miest na území a efektívneho využitia existujúceho potenciálu územia,
c) podpora rozvoja infraštruktúry , vypracovávanie projektov a návrhov pre podporu budovania lokálnej hromadnej dopravy,
d) tvorba projektov na dosiahnutie vyššej vzdelanostnej úrovne a informatickej gramotnosti občanov žijúcich na území a členov združenia, podporiť rozvoj ich vedomostí a zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj územia, zvýšiť dostupnosť informácií pomocou moderných multimediálnych nástrojov a internetu,
e) tvorba vhodných podmienok pre rozvoj športových aktivít členov združenia ako aj ostatných obyvateľov územia,
f) príprava projektov na rozvoj športovísk na danom území,
g) príprava výchovných a vzdelávacích aktivít pre mládež, miestnu školu a materskú školu,
h) príprava projektov pre efektívne využívanie obecného kultúrneho domu,
i) rast informovanosti o aktivitách obecného zastupiteľstva,
j) rast informovanosti o prírodných krásach a kultúrno - historickom bohatstve územia,
k) vykonávanie aktivít na zvýšenie návštevnosti územia, a tým napomôcť rozvoju vidieckeho cestovného ruchu,
l) získavanie materiálnej a finančnej pomoci na podporu svojich aktivít,
m) rozvoj občianskych iniciatív a aktivít na území,
n) tvorba podmienok pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie v spolupráci s riadiacimi orgánmi obce,
o) koordinácia aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia,
p) presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov združenia vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov aj na medzinárodnej úrovni.

3) Tieto ciele bude združenie napĺňať na základe princípov prístupu LEADER prijatých v rámci Programu rozvoja vidieka SR interaktívnym prístupom, teda prístupom zdola nahor, zapojením miestnych aktérov do plánovania, rozhodovania a realizácie aktivít v prospech rozvoja územia a dodržiavaním princípu partnerstva medzi verejným sektorom, podnikateľskou a neziskovou sférou.

4) Stanovené ciele bude združenie dosahovať implementáciou integrovanej stratégie rozvoja územia, zvyšovaním vzdelanostnej a odbornej úrovne členov združenia a obyvateľov územia organizovaním a realizáciou odborných prednášok, seminárov, konferencií, kurzov, exkurzií a výmenných stáží vrátane zahraničných ako aj realizáciou programov smerujúcich k podpore rozvoja územia a miestnych subjektov, či výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami doma i v zahraničí.

5) Združenie môže vykonávať aj iné činnosti smerujúce k dosiahnutiu cieľa a poslania združenia, ktoré nie sú uvedené v bode 2 tohto článku, ak sú tieto v súlade so stanovami, internými predpismi združenia a legislatívou Slovenskej republiky. Realizáciu činností neuvedených v bode 2 v mene združenia musí schváliť správna rada združenia.

Článok IV.
Členstvo v združení

1) Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia Prípravného výboru.
2) Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom, resp. prevádzkou na území a má na tomto území pôsobnosť a ktorá prejaví vôľu stať sa členom združenia písomnou formou.
3) Právnickú osobu zastupuje osoba, ktorá je buď štatutárnym zástupcom alebo je poverená plnou mocou, ktorá musí byť písomne doložená.
4) Členstvo v združení vzniká schválením prihlášky Výkonným výborom združenia (ďalej výbor). Dokladom o prijatí člena je potvrdenie o členstve vydané výborom združenia. Proti rozhodnutiu výboru o neprijatí za člena združenia je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Zhromaždenie členov združenia.
5) Členstvo v združení zaniká:

a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
b) úmrtím člena združenia,
c) zánikom alebo vyhlásením exekúcie, konkurzu alebo likvidácie člena s právnou subjektivitou,
d) zánikom združenia alebo vylúčením člena rozhodnutím výboru. Proti rozhodnutiu výboru o vylúčení zo združenia je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Zhromaždenie členov združenia.

6) Do zriadenia orgánov združenia prijíma členov združenia Prípravný výbor.

Článok V.
Práva členov združenia

Každý člen združenia má právo:

a) podieľať sa na činnosti združenia aktivitách organizovanými združením,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia,
d) byť pravidelne informovaný o činnosti združenia a o výsledkoch hospodárenia,
e) vystúpiť zo združenia.

Článok VI.
Povinnosti členov združenia

Každý člen má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy združenia,
b) dodržiavať organizačné a vnútorné predpisy schválené Zhromaždením členov združenia,
c) plniť uznesenia orgánov združenia, pomáhať pri naplnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
d) vyvíjať aktivity k dosahovaniu cieľov združenia a hájiť jeho záujmy,
e) v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,
f) všestranne propagovať združenie,
g) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
h) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
i) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.

Povinnosti členov môžu byť pri realizácii jednotlivých aktivít v prospech združenia upravené rozhodnutím Zhromaždenia členov združenia.

Článok VII.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) najvyšší orgán - Zhromaždenie členov združenia
b) výkonný orgán - Výkonný výbor združenia
c) štatutárny orgán - Predseda

Článok VIII.
Zhromaždenie členov združenia

1) Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.
2) Zasadnutie Zhromaždenia členov združenia zvoláva predseda najmenej jedenkrát ročne alebo najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti o jeho zvolanie aspoň 1/3 členov združenia.
3) Prvé zasadnutie Zhromaždenia členov združenia zvoláva Prípravný výbor.
4) Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o najdôležitejších otázkach združenia, najmä:

a) schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy združenia, ich zmeny a doplnky
b) prijíma základné rozvojové dokumenty združenia a kontroluje ich plnenie
c) schvaľuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie
d) schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia, Výkonného výboru združenia, správu o hospodárení a ročnú účtovnú uzávierku združenia
e) volí a odvoláva zo svojich členov Výkonný výbor prípadne Dozornú radu
f) schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu
g) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
h) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
i) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov.

5) Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je na zasadnutí zúčastnená minimálne polovica členov združenia.
6) Pri hlasovaní na zasadnutí Zhromaždenia členov združenia má každý zúčastnený individuálny člen a zástupca právnickej osoby 1 hlas.
7) Na prijatie rozhodnutia Zhromaždením členov združenia sú potrebné 2/3 hlasov zo zúčastnených členov.
8) Zo zasadnutí Zhromaždenia členov združenia sa spracuje Výkonným výborom zápis.

Článok IX.
Výkonný výbor združenia

1) Výkonný výbor združenia (ďalej výbor) je výkonným orgánom združenia.
2) Výbor má 3 členov, ktorí sú súčasne členmi združenia.
3) Výbor za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov združenia.
4) Zasadnutie Výboru zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.
5) Výbor vykonáva najmä nasledovné činnosti:

a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
b) podáva informácie o činnosti združenia členom a verejnosti,
c) zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností združenia,
d) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Zhromaždenia členov združenia,
e) zabezpečuje vypracovanie organizačných a vnútorných predpisov združenia,
f) zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti združenia,
g) zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení združenia,
h) rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena,
i) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia,
j) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,
k) zriaďuje svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, manažovania činnosti a realizáciu úloh združenia
6) Výbor je uznášania schopný, ak je na zasadnutí prítomných minimálne 2/3 jeho členov. Na prijatie rozhodnutia Výborom sú potrebné 2/3 hlasov zúčastnených členov.
7) Výbor je volený Zhromaždením členov združenia na dobu 5 rokov. Mandát člena Výboru zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Zhromaždením členov združenia.

Článok X.
Predseda združenia

1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok a podpisuje samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Výboru.
2) Predseda:

a) zvoláva a riadi zasadnutia Výboru
b) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Výboru
c) jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti a zmluvy, a ďalšie dokumenty.

3) Predseda je volený Výborom na dobu 5 rokov.
4) Predseda má pravo zvoliť si svojho zástupcu Podpredsedu.
5) Mandát predsedu a podpredsedu združenia zaniká uplynutím funkčného obdobia, alebo ich odstúpením.

Článok XI.
Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom a financiami na základe schváleného rozpočtu.
2) Majetok združenia tvoria dotácie, príspevky z verejných rozpočtov, dary fyzických a právnických osôb, granty, členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti a výnosy majetku.
3) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti, zisk z činnosti združenia môže byť použitý len na činnosť združenia a na programy smerujúce k rozvoju združenia.
4) Spravovať finančné prostriedky a manipulovať s nimi môžu len štatutárni zástupcovia alebo predsedom písomne poverené osoby podľa zásad hospodárenia.
5) Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Výbor.

Článok XII.
Zánik združenia

1) Združenie zaniká:

a) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
b) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov združenia v deň jeho konania.

2) Pri zániku združenia vymenuje Zhromaždenie členov združenia likvidátora, ktorý zabezpečí majetkové a právne vyrovnania všetkých záväzkov a pohľadávok. Pri likvidácii združenia sa postupuje v zmysle platných predpisov Obchodného zákonníka.
3) Likvidačný prebytok bude prevedený na organizáciu s podobným predmetom činnosti na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov združenia.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1) Stanovy združenia sú záväzné pre každého člena združenia.
2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, resp. dňom potvrdenia ich zmien a doplnkov Ministerstvom vnútra SR.
3) Zmeny stanov schvaľuje Zhromaždenie členov združenia.